Kopevillkor

Generellt

Detta köp regleras av följande standardvillkor för försäljning för konsumentköp av varor via Internet. Med konsumentköp menas här försäljning av varor till konsumenter som inte huvudsakligen handlar som en del av affärsverksamhet, och när säljaren agerar i affärsverksamhet med försäljning av varor via internet. Försäljning till konsumenter regleras i konsumentköplagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Ångerrättlagen).

Avtal

Avtalet mellan köpare och säljare består av den information säljaren tillhandahåller om köpet i beställningslösningen i webbutiken (inklusive information om artikelns art, kvantitet, kvalitet, andra egenskaper, pris och leveransvillkor), eventuell direkt korrespondens mellan parterna (t.ex. e-post) och dessa försäljningsvillkor. I händelse av en konflikt mellan den information som säljaren tillhandahåller om köpet i beställningslösningen i webbutiken, går direkt korrespondens mellan parterna och informationen i beställningslösningen före försäljningsvillkoren. Så länge det inte motstrider bindande lagstiftning.

Partierna

Säljare
Namn: supworld.se
Företagsnamn: OneLife AB
Kontaktadress: Datavägen 31, 436 32 Askim
E-post: mail@supsport.se
Organisationsnummer: 559327-3815

Köparen är den person som gör beställningen.

Priser

Priserna, som anges i webbutiken, inkluderar moms om köparen inte väljer att visa priser utan moms eller är registrerad som användare från ett land utanför Sverige. Information om de totala kostnaderna som köparen måste betala, inklusive alla skatter (moms, tull och liknande) och leveranskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, förpackning etc.) samt specificering av de enskilda delarna i totalpriset ges i beställningslösningen innan du beställer. (Leveranser av varor utomlands, Svalbard eller Jan Mayen ska säljas utan tillägg av moms.)

Avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparens beställning mottas av säljaren. En part är dock inte bunden av avtalet om det har uppstått skrivfel i säljarens erbjudande i beställningslösningen i webbutiken eller i köparens beställning, och den andra parten insåg eller borde ha insett att ett sådant fel existerade.

Orderbekräftelse

Du kommer att få en orderbekräftelse via e-post direkt efter att köpet har slutförts. Det rekommenderas att köparen kontrollerar att orderbekräftelsen överensstämmer med ordern i fråga om antal, varutyp, pris etc. Om det inte finns någon överensstämmelse mellan ordern och orderbekräftelsen, ska köparen kontakta säljaren så snart som möjligt.

Betalning

Säljaren kan kräva betalning för artikeln från det att den skickas från säljaren till köparen. Om köparen använder ett kreditkort eller betalkort när den betalar kan säljaren reservera inköpspriset på kortet vid beställning.

Ett kreditkort är ett betalkort där avräkningen för köpet sker efteråt genom att långivaren (kreditkortsföretaget) skickar kortinnehavaren en faktura med en begäran om betalning. Ett betalkort är ett betalkort som är länkat till ett insättningskonto. Användning av kortet innebär att användarens konto debiteras och beloppet överförs till betalningsmottagarens konto.

När du betalar med kreditkort, kan konsumentkreditlagen etc. tas i bruk.

Leverans

Leverans av produkten från säljaren till köparen sker på utleveransplats och tid som anges i beställningslösningen i webbutiken. Om leveranstiden inte anges i orderlösningen eller e-postmeddelandet som medföljer orderbekräftelsen, måste säljaren leverera varan till köparen inom rimlig tid och senast 30 dagar efter beställningen från kunden. Säljaren ska se till att varorna skickas till köparen och är skyldig att transportera varorna till destinationen på lämpligt sätt och på normala villkor för sådan transport. Destinationen är hos köparen om inte annat överenskommits mellan parterna.

Varor som finns på lager packas direkt för leverans och behandlas av ett separat team utanför kundtjänst. Om kunden skickar ett e-postmeddelande med en begäran om avbokning direkt efter köpet, finns det därför ingen garanti för att kundtjänsten kommer att ha tid att meddela den sändande avdelningen om en eventuell avbokning. Varor som inte blivit upphämtade och som har skickats med PostNord debiteras utöver avbokningsavgiften, med en hanteringstilläggsavgift på 300 NOK. Köparen kommer också att debiteras returfrakt.

Om det uppstår problem med en produkt och dessa täcks av produktens garanti täcker säljaren returkostnader. Returkostnader täcks genom en returbiljett som kunden får från säljaren. Kunden har då möjlighet att returnera produkten med PostNord vid närmaste postkontor. Om kunden har fått varan levererad till sin dörr täcks inte retur från kundens hemadress utan från närmaste postkontor. En eventuell upphämtning på kundens adress måste betalas av kunden. Förpackning och säker retur är kundens enda ansvar.

 

Risker vid varan

Risken för artikeln övergår till köparen när artikeln övertas av köparen i enlighet med avtalet. Om leveranstiden har kommit och köparen inte mottar varan som görs tillgänglig för honom eller henne enligt avtalet, har köparen fortfarande risken för förlust eller skada som kan skyllas på själva artikelns egenskaper.

Ångerrätt

Köparen kan annullera köpet av artikeln i enlighet med bestämmelserna i ångerrätten. Ångerrätt innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan anledning, även om det inte finns något fel på den och även om det inte har levererats. Köparen måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar efter varan, den föreskrivna informationen om ångerrätten och ångerblanketten har mottagits.

Mottar köpare en ångerblankett och den nödvändiga information vid ett senare tillfälle än när varan levereras, börjar annulleringsperioden löpa från den dag då köparen mottar ångerblanketten och informationen. Om köparen inte har fått tillräcklig information eller en ångerblankett, upphör rätten att ångra senast ett år efter att ångerperioden ursprungligen skulle utlöpt att gälla om informationen hade lämnats på föreskrivet sätt.

Meddelandet från köparen till säljaren om användningen av ångerrätten bör av bevismässiga skäl vara skriftlig (ångerblankett, e-post, fax eller brev), och den måste innehålla information om hur köparen ska returnera varan till säljaren.

Köparen ska utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter information blev gett om att utöva ångerrätt, skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till säljaren om säljaren inte har erbjudit att hämta varorna.

Om köparen uttryckligen har valt en annan typ av leverans än den standardleverans som säljaren erbjuder, ska säljaren ändå inte betala de merkostnader som detta medförde.

Återbetalningar ska göras utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att säljaren underrättades om köparens beslut att utöva ångerrätten. Om inget annat uttryckligen avtalats med köparen ska återbetalningen göras med samma betalningsmedel som köparen använde. Köparen ska inte betala någon form av avgift till följd av återbetalningen.

Försäljaren kan hålla tillbaka återbetalningen tills varorna har mottagits, eller tills köparen har lämnat in dokumentation på att varorna har returnerats. Detta gäller inte när säljaren har erbjudit att hämta varorna.

Köparen står själv för kostnaden av att returnera varorna om ångerrätten används.

Köparen kan inspektera produkten innan han eller hon ångrar köpet. Det måste ändå vara möjligt att returnera varan till säljaren i närmast samma skick och mängd som den var när köparen fick den. Säljaren kan kräva att konsumenten kompenserar för värdeminskningen till följd av köparens hantering av varorna, vilket inte har varit nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Köparen ska om möjligt returnera varan till säljaren i originalförpackningen. Köparen kan inte ångra inköp av varor som försämras snabbt, varor som av hälso- eller hygienskäl inte är lämpliga för retur, eller av ljud- och videoinspelningar (inklusive CD-skivor, DVD-skivor) eller datorprogram där förseglingen är trasig.

OBS! Några av våra artiklar öppnas för specialanpassningar. I flera fall handlar det om att anpassa motorn. Detta är att betrakta som en tjänst och faller därmed inte under vanlig ångerrätt. Det delbelopp som betalats för en sådan tjänst dras av vid återbetalning av köpssumman.

 

Undersökning av artikeln

När köparen tar emot varan rekommenderas att han eller hon i rimlig utsträckning kontrollerar om den är i överensstämmelse med beställningen, om den har skadats under transporten eller om den på annat sätt har brister. Om varan inte överensstämmer med beställningen eller har brister, måste köparen meddela säljaren om reklamation, jfr. klausul i avtalet om "Reklamation av defekt och tidsfrist för rapportering av krav vid försening".

Reklamation av defekt och tidsfrist för rapportering av krav vid försening.

Om det finns en defekt i artikeln, måste köparen inom rimlig tid efter att han eller hon upptäckte den meddela säljaren att han eller hon kommer att åberopa felet/reklamera varan. Tidsgränsen kan aldrig vara kortare än två månader från det att konsumenten upptäckte bristen.

Köparen måste meddela säljaren att han eller hon vill reklamera artikeln och vänta på svar från säljaren innan artikeln skickas tillbaka. Om artikeln skickas tillbaka innan köparen fått svar från säljaren om klagomålet och felet kunde ha rättats på ett enkelt sätt av köparen själv, måste säljaren täcka returfrakt.

Reklamation måste oavsett göras senast tre år efter att köparen tog över varan. Vid försening av varan måste anspråk göras till säljaren inom rimlig tid efter leveranstid och varan ändå inte har levererats. Om varan har betalts med kreditkort kan köparen också välja att annonsera och skicka krav direkt till kreditgivaren (kreditkortsföretaget). Meddelandet till säljaren eller kreditor ska vara skriftligt (e-post, fax eller brev).

Köparens rättigheter vid försening

Om säljaren inte levererar varorna eller levererar dem försent enligt avtalet mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller andra förhållanden från köparens sida, kan köparen, enligt reglerna i konsumentköplagen, hålla inne betalningssumman, kräva verkställande, häva köpet och kräva ersättning från säljaren, Jfr. 9-15 § i konsumentköplagen.

Verkställande: Om säljaren inte levererar artikeln vid leveransen kan köparen vidmakthålla köpet och fastställa ytterligare en rimlig tidsfrist för verkställande från säljaren. Köparen kan emellertid inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörandet kommer att medföra ett så stort besvär eller kostnad för säljaren att det står i betydande olägenhet till köparens intresse av att säljaren uppfyller. Om svårigheterna försvinner inom rimlig tid kan konsumenten kräva uppfyllelse.

Annullering: Köparen kan säga upp avtalet med säljaren om förseningen är betydande eller om säljaren inte levererar varorna inom den nya tidsfrist som satts för utförande/leverans som köparen har fastställt. Köparen kan fortfarande inte säga upp avtalet medan den nya tidsfristen löper, såvida inte säljaren har sagt att han eller hon inte kommer att verkställa inom tidsfristen.

Ersättning: Köparen kan vidare kräva ersättning för förlust som han eller hon lider på grund av försening från säljarens sida, jfr. 14 § i konsumentköplagen.

Kunden måste rapportera anspråk till säljaren i händelse av reklamation, jfr. punkt i detta avtal om ”Reklamation av defekt och tidsfrist för rapportering av krav vid försening.”

 

Köparens rättigheter vid defekt

Om artikeln har en defekt och detta inte beror på köparen eller förhållanden på köparens sida kan köparen enligt reglerna i konsumentköplagen, beroende på omständigheterna, hålla inne betalningssumman. Eller välja på rättelse och återleverans, efterfråga prisreduktion, efterfråga hävning av avtalet och ersättning från säljaren.

Rättelse eller återleverans: Om artikeln har en defekt kan köparen kräva att säljaren rättar upp defekten eller åter levererar en motsvarande artikel. Säljaren kan motsätta sig köparens krav om rättelse av kravet är omöjligt eller orsakar säljaren orimliga kostnader.

Säljaren måste korrigera eller byta ut inom rimlig tid. Korrigering eller om leverans ska ske utan kostnad för köparen, utan risk att köparen inte får ersättning för sina kostnader och utan väsentligt besvär för köparen. Säljaren får inte göra mer än två försök till rättelse eller återleverans för samma fel, såvida det inte finns särskilda skäl som gör ytterligare försök rimliga.

Även om köparen varken kräver rättelse eller återleverans kan säljaren erbjuda korrigering eller utbyte av varan om detta sker utan dröjsmål. Om säljaren tillhandahåller sådan rättelse eller återleverans kan köparen inte kräva prissänkning eller annullering.

Prisreduktion: Om felet inte korrigeras eller varan åter levereras på nytt kan köparen kräva en proportionell prisreduktion.

Annullering: I stället för en prisreduktion kan köparen säga upp avtalet om bristen är av väsentlig betydelse.

Ersättning: Köparen kan också kräva ersättning för ekonomisk förlust som han eller hon lider på grund av att föremålet har en defekt, jfr. 30 § konsumentköplagen.

Köparen måste rapportera krav till säljaren i händelse av reklamation, jfr. klausulen i detta avtal ”Reklamation av defekt och tidsfrist för rapportering av krav vid försening.” Reglerna om reklamation gäller utöver och oberoende av reglerna om ångerrätt och eventuella garantier från säljaren.

 

Säljarens rättigheter vid köparens fallissemang

Om köparen inte betalar eller fullgör de andra skyldigheterna enligt avtalet, och detta inte beror på säljaren eller omständigheter från försäljarens sida, kan försäljaren, i enlighet med konsumentköplagen, 39 §, jfr. § 38 beroende på omständigheterna, hålla kvar artikeln, kräva att avtalet hävs och ersättning från köparen. Säljaren kan också, beroende på omständigheterna, kunna kräva ränta i händelse av sen betalning, inkassoavgift och avgift för icke-förbetalda icke mottagna varor.

Verkställande: Om köparen inte betalar kan säljaren behålla köpet och kräva att köparen betalar betalningssumman (verkställande). Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge på att visa till kravet.

Annullering: I händelse av väsentlig försummelse eller annan väsentlig försummelse av köparen kan säljaren säga upp avtalet. Säljaren kan dock annullera köpet efter att köpesumman har betalats.

Säljaren kan också annullera köpet om köparen inte betalar inom en ny rimlig tidsfrist för verkställande/betalning som säljaren anger. Säljaren kan dock inte annullera köpet innan den extra tidsfristen har löpet ut, såvida inte köparen har sagt att han eller hon inte kommer att betala.

Ersättning: Säljaren kan kräva ersättning från köparen för ekonomisk förlust som han eller hon lider av till följd av kontraktsbrott från köparen, jfr. 46 § i konsumentköplagen

Ränta vid sena betalnings- / inkassoavgifter: Om köparen inte betalar betalningssumman enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpesumman i enlighet med lagen om dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning kan kravet, efter påminnelse, skickas till inkasso, och köparen kan då hållas ansvarig för avgifter i enlighet med inkassolagen och annan inkassering av försenade ekonomiska krav.

Avgift för icke upphämtade och icke-förbetalda varor: Om köparen inte hämtar in obetalda / betalda varor kan säljaren debitera köparen en avgift på NOK 300 + returfrakt. Avgiften ska högst täcka säljarens faktiska utlägg för att leverera varorna till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.

 

Garanti

Garanti från försäljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de rättigheter som köparen redan har enligt obligatorisk lagstiftning. En garanti innebär således inga begränsningar för köparens rätt att klaga och anspråk i händelse av försening eller brister i enlighet med artikeln "köparens rättigheter vid försening" och "köparens rättigheter vid defekt".

 

Privacy Policy

Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren endast samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna genomföra sina skyldigheter enligt avtalet. Personuppgifter om konsumenter under 15 år kan inte fås om inte säljaren har samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Konsumentens personuppgifter ska endast lämnas ut till andra om det är nödvändigt för försäljaren att genomföra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall. Försäljaren kan endast få köparens personnummer om det finns ett faktiskt behov av säker identifiering och sådan insamling är nödvändig.

Om försäljaren vill använda kundens personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka köparen reklam eller information utöver vad som är nödvändigt för att genomföra köpet, måste försäljaren få kundens samtycke vid avtalets ingående. Säljaren måste förse kunden med information om vad personuppgifterna kommer att användas till och om vem som kommer att använda dem. Köparens samtycke måste vara frivilligt och ges genom en aktiv åtgärd, till exempel genom att kryssa i.

Konsumenten måste lätt kunna kontakta försäljaren, till exempel via telefon eller e-post om han eller hon har frågor om försäljarens användning av persondata eller om han eller hon vill att försäljaren ska radera eller ändra personuppgifterna.

 

Cookies

Vår onlinebutik innehåller så kallade cookies. Du kan titta runt i webbutiken utan cookies, men du kan inte handla. Vi använder cookies för att hantera innehållet i din kundvagn. Det är en textfil som lagras på din dator. Vi lagrar också information om du har valt att visa kategorisidor med eller utan bilder. Om din webbläsare eller brandvägg är inställd på att förhindra lagring av cookies kan webbplatsen sluta fungera eller så kan du ha problem med att slutföra en handel.

 

Tvistlösning

Om en tvist uppstår ska parterna sträva efter att lösa det i godo. Köparen kan kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att pröva tvisten, detta är gratis. ARN är inte en domstol och ARN: s beslut är endast för parternas vägledning. Om en lösning inte uppnås efter medling med ARN kan ärendet tas till domstol, det är då tingsrätten som parten måste vända sig till.

 

Klarna

För att kunna erbjuda dig att använda Klarnas betalningsmetoder måste vi dela viss information om dig med Klarna. Detta händer bara om du väljer Klarna som betalningsmetod. Klarna använder informationen för att bedöma om du är berättigad att använda deras betalningsmetoder. Informationen som används är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningshistorik samt beställningsinformation såsom betalningsmetod, frakttyp, orderinformation och liknande. Användningen av sådan information regleras i enlighet med gällande sekretesslagstiftning och Klarnas sekretesspolicy.